Senior citizens enjoy prom in West Ashley

Senior citizens enjoy prom in West Ashley