VIDEO: Snapchat shines spotlight on Charleston for world to see

VIDEO: Snapchat shines spotlight on Charleston for world to see