VIDEO: Riley ready to pass baton to Tecklenburg

VIDEO: Riley ready to pass baton to Tecklenburg