Local paralyzed woman takes on Bridge Run for awareness campaign

Local paralyzed woman takes on Bridge Run for awareness campaign