Urban farm program set to grow in downtown Charleston

Urban farm program set to grow in downtown Charleston