Nexton, Volvo announces future plans for Summerville area

Nexton, Volvo announces future plans for Summerville area