Charleston chef felt great responsibility to represent Southern food

Charleston chef felt great responsibility to represent Southern food