VIDEO: West Ashley vs Stratford

VIDEO: West Ashley vs Stratford