VIDEO: Carolina Bay residents enjoy Charleston snow day

VIDEO: Carolina Bay residents enjoy Charleston snow day